Biodegradace

Moderní a účinný způsob odbourávání znečištujících látek ze životního prostředí, který využívá přirozené fenotypově podmíněné biodegradační aktivity vybraných mikrobiálních kmenů při odbourávání nežádoucích kontaminujících látek.

Principem technologie je posílení biodegradační aktivity půdní mikroflóry v příslušné matrici aplikací vybraných mikrobiálních kultur (preparátu), přídavkem živin a mechanickými úpravami materiálu.

 

biodegradace mikrochem

 

Používáme vlastní biodegradační technologii především k dekontaminaci znečištěných zemin, kalů, stavebních sutí a jiných pevných materiálů. Mikrobiální kultury lze ale použít i k odstraňování vybraného znečištění z vod.

  Technologie je zvláště vhodná pro odstraňování těchto typů kontaminace: aromatické a polyaromatické uhlovodíky, ropné uhlovodíky, fenoly, biologicky odbouratelné (rostlinné) oleje; vyloučeny jsou látky halogenované a PCB.

  Lze ji podle podmínek použít při sanačních technikách in-situ i ex-situ.

  Má posouzení příslušných orgánů ochrany veřejného zdraví v Česku i na Slovensku.

  Realizace technologie je řešena individuálně podle požadavků a možností zákazníka.

Je možné dodat pouze preparát biologického činitele v případě, že příslušná biodegradační plocha nedisponuje potřebnou technickou infrastrukturou (voda, elektřina), zpravidla je ale dodávána celá technologická kultivační linka, která umožňuje řízenou přípravu mikrobiálního preparátu přímo na ploše u zákazníka.

V současné době provozujeme úspěšně biodegradační technologie pro zákazníky v Česku, na Slovensku a v Rakousku.