Ekotoxikologie

Akreditovaná zkušební laboratoř pro zkoušky ekotoxicity vyžadované českou legislativou. Jedná se zejména o zkoušky materiálů využitelných na povrchu terénu (vyhláška 294/2005 Sb., v platném znění).

Provádíme zkoušky jak výluhové (akvatické), tak kontaktní (terestrické).

 

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH ZKOUŠEK

  • jakost vod – zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas
  • zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) – zkouška akutní toxicity
  • stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] – test na Poecilia reticulata
  • test na semenech hořčice bílé (Sinapis alba)
  • kvalita půdy – inhibice reprodukce chvostoskoků (Folsomia candida) látkami znečišťujícími půdu
  • kvalita půdy – vliv znečišťujících látek na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) – stanovení vlivu na reprodukci a na přežití
  • zkouška inhibice růstu kořene salátu Lactuca sativa

Pro zajištění kvality a profesionální úrovně má laboratoř zaveden systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025, akreditovaný ČIA o.p.s..

S ohledem na zákon na ochranu zvířat proti týrání, je naše laboratoř též akreditována Ústřední komisí pro ochranu zvířat při Ministerstvu zemědělství, má vlastního veterinárního lékaře a je pravidelně kontrolována státním veterinárním dozorem.

 

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

Příjem vzorků

Pondělí-pátek: 7,00-15,30.

V případě potřeby je možné domluvit příjem vzorku i mimo obvyklý čas, případně převzetí přímo u zákazníka.

Pro efektivní zpracování vzorků a provedení testů doporučujeme dodat vzorky nejpozději ve čtvrtek do 11,30.

Doba trvání testů

Časová náročnost testů ekotoxicity je vyšší než u běžných analytických prací. Příprava výluhu trvá 24 hodin, test na rybách pak 96 hodin. S ohledem na tyto skutečnosti se doba dodání výsledků pohybuje zpravidla mezi 2-3 týdny podle aktuální vytíženosti laboratoře.

Doporučené množství vzorku

Testy pevných vzorků se provádějí ve vodném výluhu (připraveném dle ČSN EN 12457-4). Vzhledem k nutnosti připravovat větší objemy výluhu, zejména pro test na rybách, doporučujeme hmotnost vzorku minimálně 1 kg.

Při zkoušení kapalných vzorků, jsou tyto považovány již za vodný výluh. Zde doporučujeme minimální objem vzorku alespoň 5 l.

 

DALŠÍ ANALÝZY

Laboratoř je dále schopná provádět jednoduchá provozní měření nebo zkoušky.

Analýzy mimo vlastní rozsah akreditace zajišťujeme ve smluvních laboratořích.